OPATRENIA PRIJATÉ V SÚVISLOTI S OCHORENÍM COVID-19 V DAŇOVEJ OBLASTI

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
10 min

Dňa 25.04.2020 vstúpila do účinnosti novela zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len ,,zákon“), ktorá na obdobie trvania mimoriadnej situácie priniesla viacero zmien v daňovej, colnej a účtovnej oblasti. Jednotlivým zmenám v daňovej oblasti sa venujeme v nasledujúcom článku

OPATRENIA PRIJATÉ V SÚVISLOTI S OCHORENÍM COVID-19 V DAŇOVEJ OBLASTI

Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, konkrétne od 12.03.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej príslušné obdobie označované len ako ,,obdobie pandémie“), a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. Zákon zároveň ustanovuje oprávnenie vlády prostredníctvom naradenia predĺžiť uplatňovanie týchto opatrení aj po skončení obdobia pandémie za predpokladu, že si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia. 

Spôsob doručovania podania

Opatrenie v zmysle ust. § 3 zákona sa vzťahuje:

- na daňový subjekt, ktorý nie je povinný doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami a zároveň 

- ide o podanie, ktoré nemá predpísanú štruktúrovanú formu

̶̶  týmto spôsobom preto nie je možné doručiť napr. daňové priznanie​. 

 Podanie, ktoré spĺňa vyššie uvedené podmienky, môže byť podané aj iným elektronickým spôsobom, akým je napr. e-mail. V takom prípade daňový subjekt podanie vytlačí, podpíše, a následne podanie naskenuje alebo odfotí, a ako prílohu zašle finančnej správe prostredníctvom e-mailovej adresy. Takéto podanie nie je potrebné doručiť do 5 dní aj v listinnej podobe.

V prípade, ak by podanie malo nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, správca dane rovnakými elektronickými prostriedkami, aké použil aj daňový subjekt, vyzve príslušný daňový subjekt, aby nedostatky podania podľa pokynov správcu dane a v ním určenej lehote odstránil, súčasne ho poučí o následkoch spojených s neodstránením týchto nedostatkov.

Úprava plynutia lehôt

Lehota na vykonanie právneho úkonu

V zmysle ust. § 4 zákona zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Od daňového subjektu sa nevyžaduje, aby podal žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty, postačí, ak v tejto náhradnej lehote vykoná zmeškaný úkon.   

Opatrenie v zmysle ust. § 4 zákona:

Opatrenie v zmysle ust. § 4 zákona:

~ vzťahuje sa napr. na podanie odvolania, predloženie dokladov správcovi dane, a pod.

× nevzťahuje sa na podanie daňového priznania, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu a platenie dane a preddavkov na daň 

Doručovanie

V prípade, ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku a fyzická osoba alebo právnická osoba si písomnosť nevyzdvihne do konca lehoty, v ktorej bola zásielka uložená poštovým podnikom, považuje sa posledný deň lehoty, v ktorej bola zásielka uložená na pošte, za deň doručenia, aj keby sa adresát o uložení zásielky nedozvedel.

O uložení zásielky poštový podnik vhodným spôsobom vyrozumie príslušnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu (tzn. prostredníctvom žltého papierika vhodeného do poštovej schránky).

Daňová kontrola

A. Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie. Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly, pri úkonoch v daňovej kontrole sa odpustenie zmeškania lehoty na vykonanie právneho úkonu neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť znova od dňa 25.04.2020 (t. j. odo dňa účinnosti novely zákona č. 67/2020 Z. z.). 

B. V prípade, ak ide o daňovú kontrolu, ktorá bola zo zákonných dôvodov prerušená pred dňom 12.03.2020, ak nebola prerušená na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňová kontrola prerušila, tak v takom prípade sa v daňovej kontrole pokračuje. Právne účinky úkonov vykonaných počas daňovej kontroly doteraz prerušenej zastávajú zachované.

Daňové konanie

Obdobne ako je upravené prerušenie daňovej kontroly je v zmysle novely zákon č. 67/2020 Z. z. upravené aj prerušenie daňového konania.

A. Daňové konanie sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie. V prípade, ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňového konania ustanovenie o odpustení zmeškania lehoty sa neuplatní; odo dňa 25.04.2020 však lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.

B. Daňové konania, ktoré boli prerušené, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré boli prerušené, sa od dňa 25.04.2020 pokračuje.

Daňová exekúcia 

Počas obdobia pandémie sa daňová exekúcia odkladá. Všetky začaté daňové exekúcie sa zo zákona prerušia až do skončenia obdobia pandémie. Právne účinky úkonov, ktoré už boli v daňovej exekúcii vykonané počas obdobia pandémie do 04.04.2020 zostávajú zachované. Zákon v súvislosti s výkonom daňovej exekúcie tak rozšíril opatrenia zamedzujúce výkon dražby a iného súťažného procesu smerujúceho k speňažovaniu majetku dlžníka zavedené zákonom č. 62/2020 Z. z.. Viac sa problematike prerušenia plynutia lehôt podľa zákonom č. 62/2020 Z. z. venujeme v našom skoršom článku.

Počas obdobia pandémie sa ďalej prerušuje plynutie lehoty:

 • lehoty na zánik práva vyrubiť daň
 • lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku
 • lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

DAŇOVÉ NEDOPLATKY A SANKCIE 

Daňové nedoplatky

Dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie, sa nepovažuje za daňový nedoplatok, ak daňový subjekt zaplatí alebo odvedie dlžnú sumu dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. To znamená, že na daňový subjekt, ktorému daňový nedoplatok počas pandémie vznikol, sa bude pozerať, akoby tento daňový nedoplatok nemal, ak ho následne vo vyššie uvedenej lehote zaplatí.

V prípade, ak daňový subjekt daň neuhradí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho mesiaci, v ktorom bola pandémia skončená, predmetná daň sa dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty stáva daňovým nedoplatkom.

Daňové preplatky

V zmysle ust. § 10a zákon č. 67/2020 Z. z. daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie.

Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, podanom od 01.01.2020 do začatia obdobia pandémie (t. j. do 12.03.2020), správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od 31.03.2020.

Zverejňovanie v zozname finančnej správy

Počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky nebude aktualizovať zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, a zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty.

Opatrením sa má zamedziť negatívnym účinkom, ktoré by boli spojené so zverejnením daňových subjektov v príslušných zoznamoch (napr. daňovému subjektu by bolo odopreté poskytnutie úveru).

Správne delikty a sankcie

Opatrenie v zmysle ust. § 12 zákona:

~ vzťahuje sa výlučne na daň z príjmov

× nevzťahuje sa napr. na daň z pridanej hodnoty

 

Daňový subjekt nebude sankcionovaný, ak počas obdobia pandémie nesplní povinnosť podať dodatočné daňové priznanie na dani z príjmov v zákonom ustanovenej lehote, ktorá uplynie počas obdobia pandémie, ak túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

            V prípade, ak by daňový subjekt v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, príp. vo vyššie uvedenej náhradnej lehote, uviedol sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, tak pokuta za tento správny delikt sa bude počítať len do dňa začatia obdobia pandémie. To znamená, že za dni v období pandémie a za dni náhradnej lehoty na podanie dodatočného daňového priznania pokuta počítaná nebude.

            Správca dane nevyrubí úrok z omeškania, ak daňový subjekt v ustanovenej výške alebo vo výške určenej rozhodnutím správcu zaplatí daň z príjmov, ktorá sa stala splatnou počas obdobia pandémie, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

            Daňovému subjektu, ktorý uvedie v daňovom priznaní daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť, správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z tohto rozdielu. Rozdiel je daňový subjekt povinný vrátiť. Pokuta sa však neuloží, ak daňový subjekt podá daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým si zníži daňový preplatok na dani z príjmov pred jeho vrátením.

DAŇOVÉ PRIZNANIE 

V zmysle ust. § 21 zákona, ak ide o daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie, v takom prípade sa:

 • lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov
 • lehota, v ktorej musí byť daň z príjmov zaplatená
 • lehota, v ktorej je povinný podať daňové priznanie a daň zaplatiť daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok
 • lehota na podanie oznámenia o zrazeníodvedenie dane (§ 43 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) poskytovateľa zdravotnej starostlivost

predlžuje do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola skončená pandémia (ďalej v texte len ,,náhradná lehota“).

Daňové priznanie k dani z príjmov

Uvedené predĺženie lehoty sa nepoužije, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

A. Daňovník, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie (t. j. v čase od 12.03.2020), na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia náhradnej lehoty na podanie daňového priznania, si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace.

 • V oznámení uvedie novú lehotu, ktorou môže byť len koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie. Oznámenie sa podáva správcovi dane podľa miesta trvalého pobytu, najneskôr do uplynutia náhradnej lehoty.
 • To znamená, takýto daňovník môže podať daňové priznanie až v lehote troch kalendárnych mesiacov po uplynutí mesiaca, ktorý nasledoval po mesiaci, v ktorom bolo skončená pandémie (napr. pandémia sa skončí dňa 05. júna 2020, náhradná lehota na podanie daňové priznania je do dňa 31. júla 2020, ak daňovník do 31. júla 2020 podá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, lehota na podanie daňového priznania sa mu predĺži ku dňu uvedenému v tomto oznámení; najviac do 31. októbra 2020).
 • Predĺžiť náhradnú lehotu na podanie daňového priznania podaním takéhoto oznámenia nemôže daňovník v konkurze alebo v likvidácii.

B. Daňovník, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie (t. j. v čase od 12.03.2020), na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia náhradnej lehoty na podanie daňového priznania, si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

 • V oznámení uvedie novú lehotu, ktorou môže byť len koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie. Oznámenie sa podáva správcovi dane podľa miesta trvalého pobytu, najneskôr do uplynutia náhradnej lehoty.
 • Za zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí sa analogicky považujú príjmy v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.. Ide o tzv. recipročné príjmy. Pri aktívnych príjmoch ide napr. o príjem zo závislej činnosti vykonávanej v zahraničí, zo služieb vrátane obchodného, technického a iného poradenstva, z činnosti umelca, športovca, artistu, príjem z činnosti vykonávanej v zahraničí prostredníctvom stálej prevádzkarne. Za pasívne príjmy sa považuje napr. príjem z nakladania s nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa v zahraničí.
 • V prípade, ak si daňovník odkladom predĺži lehotu na podanie daňového priznania z dôvodu dosiahnutia zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraniční a správca dane zistí, že v úhrne zdaniteľných príjmov neuviedol žiaden príjem zo zdrojov v zahraniční, upraví lehotu na podanie daňového priznania a dátum splatnosti dane na tri mesiace po mesiaci, v ktorom bola skončená pandémia. Ak daňovník nepodá v tejto správcom dane upravenej lehote daňové priznanie a nezaplatí daň, správca dane mu uloží sankciu a vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy.
 • Predĺžiť náhradnú lehotu na podanie daňového priznania podaním takéhoto oznámenia nemôže daňovník v konkurze alebo v likvidácii.

C. Daňovník, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie (t. j. v čase od 12.03.2020), môže podať žiadosť u príslušného správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace.

 • Žiadosť musí byť podaná najneskôr do 15 dní pred uplynutím náhradnej lehoty na podanie daňového priznania (tzn. ak by sa pandémia skončila napr. 05. júna 2020, žiadosť musí byť podaná najneskôr do 17. júla 2020). O žiadosti rozhoduje správca dane a proti rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.  

Daňová povinnosť je splatná v lehote uvedenej v oznámení, príp. v žiadosti (ak sa jej rozhodnutím vyhovelo), a to aj v prípade, ak by daňovník podal daňové priznanie pred týmto termínom. Daňovník môže podať oznámenie/žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania aj v prípade, ak podá daňové priznanie, no ešte neuplynie náhradná lehota na podanie daňového priznania (t. j. do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy sa pandémia skončí). Podaním predmetného oznámenia/žiadosti sa mu totiž predĺži lehota na zaplatenie dane, a to aj vtedy, ak nepodá opravné daňové priznanie.

Osobitne je upravená situácia daňovníkov, ktorí už podali oznámenie alebo žiadosť:

Daňovník, ktorý podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do skončenia obdobia pandémie a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uvedená v oznámení alebo žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pandémia skončená; právna úprava podľa vyššie uvedených bodov A až C sa neuplatní.

 • Ide o situáciu, kedy daňovník podal oznámenie/žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 31.03.2020, pričom ak lehota na podanie daňového priznania uvedená v oznámení/žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, takýto daňovník je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pandémia skončí. Inak povedané, ak daňovník podal oznámenie napr. 27. marca 2020, podľa ktorého bol povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 31. mája 2020 (t.j. predĺžil si lehotu o dva mesiace), pandémia sa však skončí až 05. júna 2020, takýto daňovník nemôže podať opätovne oznámenie/žiadosť o predĺžení lehoty, ale je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň najneskôr do 31. júla 2020.
 • Upozorňujeme, že môže nastať aj opačný prípad. V situácii, kedy daňovník do 31.03.2020 podal oznámenie/žiadosť o predĺženie lehoty napr. o tri mesiace, v dôsledku čoho by mal podať daňové priznanie do 30. júna 2020, v prípade, že sa pandémia skončí napr. 30. apríla 2020, takýto daňovník nie je povinný podať daňové priznanie do 31. mája 2020 (tzn. v náhradnej lehote tak ako ostatní daňovníci), ale daňové priznanie môže podať a daň zaplatiť až do 30.júna 2020, a to z toho dôvodu, že lehota predĺžená na základe oznámenia/žiadosti neuplynula počas obdobia pandémie, a preto sa postup podľa ust. § 21 ods. 4 zákona neuplatní.

Úmrtie daňovníka

V prípade, ak daňovník zomrie, dedič alebo osoba podľa ust. § 35 Zákonníka práce (pozn. manžel, deti alebo rodičia, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti) má povinnosť podať daňové priznanie alebo hlásenie v lehote, ktorá uplynie počas obdobia pandémie, v takom prípade podá toto daňové priznanie alebo hlásenie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pandémia skončí. Takáto osoba je oprávnená podať žiadosť o predĺženie lehoty najviac o tri kalendárne mesiace príslušnému správcovi dane najneskôr do 15 dní pred uplynutím náhradnej lehoty.

Na záver je potrebné dodať, že vo všetkých vyššie uvedených prípadoch podmienkou pre uplatnenie príslušného postupu je skutočnosť, že posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul počas obdobia pandémie. To znamená, ak napr. ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01.12.2020 do 30. novembra 2019:

 • ak si nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania v zmysle ZDP do 31.mája 2020, lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb mu uplynula 29.02.2020, tzn. pred začatím obdobia pandémie a na takéhoto daňovníka sa náhradná lehota nevzťahuje
 • ak si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania v zmysle ZDP do 31.mája 2020, a posledný deň tejto lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie, daňovník môže podať daňové priznanie v náhradnej lehote.

Ako riešiť NESÚLAD medzi lehotou na podanie daňového priznania podľa zákona č. 67/2020 Z. z. a nariadením vlády č. 48/2020 Z. z.?

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa ust. § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. v súvislosti so skoršie prijatým nariadením vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov, podľa ktorého sa dňa 19.03.2020 prakticky predĺžila lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 30. júna 2020, sa na viacerých internetových stránkach objavili pochybnosti, v akej lehote sú daňovníci v konečnom dôsledku povinní podať daňové priznanie a daň zaplatiť.

V tomto smere je potrebné uviesť, že nakoľko zmienené nariadenie nebolo vládou zrušené, nesúlad medzi právnymi predpismi sa odstráni na úrovni aplikácie práva, a to uplatnením jedného zo základných interpretačných pravidiel. V zmysle uplatnenia pravidla lex superior derogat legi inferiori (vyššie právo ruší nižšie právo) uplatnenie zákona, ako právneho predpisu vyššej právnej sily, má prednosť pred uplatnením nariadenia, ako právneho predpisu nižšej právnej sily; tým dochádza k skutočnému zrušeniu takéhoto nariadenia. Vyššia právna sila zákona vo vzťahu k nariadeniu vlády sa odvodzuje priamo z čl. 125 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého nariadenia vlády musia byť o. i. v súlade so zákonmi. 

Takýto záver podporuje aj hierarchický systém noriem, podľa ktorého dovoľujúca norma je garanciou určitej slobody, nakoľko správanie dovolené hierarchicky vyššou právnou normou nesmie byť predmetom zákazu ustanoveného hierarchicky nižšou právnou normou. A obdobne tak v zmysle pravidiel teórie práva dovolenie je možné odvodiť aj z príkazu, keďže prikázané správanie musí byť zároveň aj dovolené, inak by ho nebolo možné vykonať bez porušenia inej právnej normy.

To znamená, že daňovníci bez ohľadu na to, či do 31. marca 2020 podali alebo nepodali oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, sú povinní podať daňové priznanie a zaplatiť daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pandémia skončená; týmto dátumom teda nemusí byť nevyhnutne 30. jún 2020 ako to vyžadovalo zmienené nariadenie, ale podľa trvania obdobia pandémie to môže byť aj neskorší dátum. Daňovníci, ktorí doposiaľ nepodali oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania tak môžu urobiť najneskôr do skončenia náhradnej lehoty, čím si túto lehotu (za splnenia vyššie uvedených podmienok) môžu predĺžiť najviac o tri, príp. šesť kalendárnych mesiacov, v ktorých sú následne povinní podať daňové priznanie a daň zaplatiť.

Situácia v oblasti daňového práva v súvislosti s novo-prijímanými opatreniami môže aj naďalej podliehať úpravám a doplneniam, preto budeme článok na stránkach www.legalfirm.sk priebežne aktualizovať a informovať Vás o prípadných zmenách.  

 V prípade akýchkoľvek problémov a otázok v oblasti daňového práva je Vám naša advokátska kancelária pripravená pomôcť a poskytnúť právne služby.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".