Novelizácia v oblasti cestovného ruchu

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
15 min

Právne možnosti cestujúcich a cestovných kancelárií v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19

Novelizácia v oblasti cestovného ruchu

V súvislosti so šírením koronavírusu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzvalo občanov, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania do krajín, v ktorých bolo ochorenie potvrdené. Viaceré štáty vyhlásili výnimočný stav a prijali striktné cestovné obmedzenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Dňa 20.05.2020 bola schválená novelizácia zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (ďalej len ,,zákon o zájazdoch“), ktorá v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 priniesla zásadnú zmenu v možnostiach odstúpenia od zmluvy o zájazde.

V zmysle ust. § 33a ods. 1 zákona o zájazdoch v prípade, ak v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste, príp. v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu podľa uzavretej zmluvy o zájazde (ďalej aj len ,,zmluva“), cestovná kancelária je oprávnená cestujúcemu

a) navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde

b) v prípade, kedy cestujúci neprijme takto navrhnutú zmenu, je oprávnená zaslať cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde.

Cestovná kancelária je povinná oznámenie o náhradnom zájazde vyhotoviť v písomnej forme a doručiť ho na trvanlivom nosiči rovnakým spôsobom, akým bola cestujúcemu doručená zmluva o zájazde, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Oznámenie o náhradnom zájazde musí obsahovať predovšetkým:

a) sumu platieb prijatých na základe pôvodnej zmluvy o zájazde

b) informáciu o tom, že základné znaky služieb cestovného ruchu obsiahnuté v pôvodnej zmluve o zájazde môžu byť po dohode s cestujúcim pri náhradnom zájazde zmenené

c) informáciu o práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde podľa § 18

Za základné znaky služieb cestovného ruchu v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona o zájazdoch sa považujú o. i. najmä:

1. cieľové miesto alebo miesta;2. termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžka pobytu aj s dátumami, ak je súčasťou zájazdu aj ubytovanie, tak aj počet nocí, počas ktorých je poskytnuté ubytovanie;

2. trasa cesty, druh a kategória dopravného prostriedku, trieda a dopravné spojenia, čas odchodu a návratu, a ak ešte nie je určený presný čas, približný čas odchodu a návratu a predpokladané miesta a trvanie zastávok;

3. názov, poloha, kategória, trieda, vybavenosť a základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia; pri triede sa uvádza aj informácia o krajine, podľa ktorej je zariadenie klasifikované;

4. spôsob, rozsah a forma stravovania;

5. program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu;

6. informácia o všeobecnej vhodnosti cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou a na žiadosť cestujúceho aj presné informácie o vhodnosti cesty, s prihliadnutím na potreby cestujúceho;

V prípade, ak cestujúci prijme navrhovanú zmenu zmluvy podľa ust. § 33a ods. 1 písm. a) zákona o zájazdoch a cena zájazdu, ktorý je predmetom zmeny zmluvy, je rozdielna ako suma platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde, zmluvné strany si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi cenou za zájazd, ktorý je predmetom zmeny zmluvy, a sumou platieb prijatých na základe (pôvodnej) zmluvy o zájazde.

V prípade, ak cestujúci neprijme navrhovanú zmenu zmluvy a náhradný zájazd je dohodnutý medzi cestujúcim a cestovnou kanceláriou až po doručení oznámenia o náhradnom zájazde (t. j. uplatní sa postup podľa ust. § 33a ods. 1 písm. b)) v situácii, kedy by cena za náhradný zájazd bola rozdielna ako suma platieb prijatých na základe (pôvodnej) zmluvy o zájazde, zmluvné strany si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi sumou (pôvodného) zájazdu a cenou náhradného zájazdu do 14 dní odo dňa, kedy sa cestovná kancelária s cestujúcim dohodli na poskytnutí náhradného zájazdu.  

Cestovná kancelária nie je v zmysle ust. § 33a ods. 13 zákona o zájazdoch oprávnená počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 požadovať od cestujúceho úhradu splátok ceny zájazdu; to neplatí iba v prípade, ak cestujúci prijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde podľa ust. § 33a ods. 1 písm. a).

Na tomto mieste je vhodné upozorniť, že hoci je cestovná kancelária oprávnená zaslať cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde, v zmysle ust. § 33a ods. 3 písm. b) zákona o zájazdoch základné znaky služieb cestovného ruchu obsiahnuté v pôvodne uzavretej zmluve o zájazde môžu byť pri náhradnom zájazde zmenené až po dohode s cestujúcim. Možno teda konštatovať, že novelizácia síce takpovediac ,,núti“ cestujúcich zostať v zmluvnom vzťahu s cestovnou kanceláriou, zároveň však vyžaduje, aby akékoľvek zmeny týkajúce sa základných znakov služieb cestovného ruchu boli samotným cestujúcim pri náhradnom zájazde odsúhlasené. V záujme snahy vyhnúť sa patovým situáciám, kedy cestujúci nebude súhlasiť s náhradným zájazdom (resp. s niektorým z jeho základných znakov), a tým pádom cestovná kancelária nebude môcť dohodnúť náhradný zájazd v zmysle ust. § 33a ods. 1 psím. b) (a tak udržať zmluvný vzťah s cestujúcim), preto vopred odporúčame cestovným kanceláriám, aby náhradné zájazdy zodpovedali čo možno najviac kvalite, cene a ďalším službám pôvodne dohodnutých v zmluve o zájazde s jednotlivými cestujúcimi.

V zmysle ust. § 33a ods. 7 je totiž cestovná kancelária povinná dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31.08.2021. Ak sa cestovná kancelária nedohodne s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu do uvedeného termínu, platí, že cestovná kancelária odstúpila od zmluvy o zájazde a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, a to bezodkladne, najneskôr do 14. septembra 2021.

Novelizácia upravuje aj odstúpenia od zmlúv podľa ust. § 21 ods. 2 (t. j. odstúpil cestujúci) alebo podľa ods. 3 písm. b) (t. j. odstúpila cestovná kancelária), ku ktorým došlo v čase od 12.03.2020 do 20.05.2020, ak v takomto prípade cestovná kancelária doposiaľ nevrátila cestujúcemu všetky platby, ktoré na základe zmluvy o zájazde prijala, je oprávnená voči týmto cestujúcim postupovať podľa ust. § 33a ods. 1, tzn. je oprávnená cestujúcemu navrhnúť zmenu zmluvy a v prípade neprijatia navrhovanej zmeny, je oprávnená zaslať cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde a následne dohodnúť s cestujúcim náhradný zájazd.

V prípade, ak v čase do 12.03.2020 do 20.05.2020 došlo k odstúpeniu od zmluvy o zájazde cestujúcim podľa ust. § 21 ods. 1 (tzn. s povinnosťou uhradiť odstupné), a k vysporiadaniu odstupného doposiaľ nedošlo, je opäť potrebné postupovať podľa ust. § 33a ods. 1 zákona o zájazdoch.  

Pokiaľ ide o právo cestujúceho odmietnuť náhradný zájazd, v zmysle ust. § 33a ods. 4 zákona o zájazdoch môže tak urobiť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, a to za predpokladu, že je

a) počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie;

b) samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku,

c) osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom 

d) osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením

e) osobou vo veku 65 (vrátane) a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom obdobnom doklade totožnosti.

Cestujúcemu, ktorý odmietne náhradný zájazd je následne cestovná kancelária povinná vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu.

V prípade, ak v zmysle uzavretej zmluvy o zájazde má byť zájazd poskytnutý viacerými cestujúcim, a len niektorý z nich spĺňajú niektorú z vyššie uvedených podmienok, v takom prípade len títo cestujúci sú oprávnení odmietnuť náhradný zájazd do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde. Cestovná kancelária je povinná vrátiť platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného zodpovedajúce tím účastníkom, ktorí sa náhradného zájazdu nezúčastnia, a to opäť bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu.     

Pokiaľ ide o právo cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde v zmysle ust. § 18 zákona o zájazdoch. Cestujúci je oprávnený na trvanlivom nosiči oznámiť cestovnej kancelárii, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Súhlas tejto osoby s postúpením zmluvy musí byť súčasťou oznámenia. Zmena cestujúceho je voči cestovnej kancelárii účinná, ak bolo oznámenie doručené cestovnej kancelárii v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu, ak sa zmluvné strany nedohodli na kratšej lehote. Dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim.

Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a všetky poplatky, príplatky a iné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich cestovná kancelária informuje. Tie však nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré cestovnej kancelárii v dôsledku zmeny cestujúceho vznikli. Cestovná kancelária je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik týchto dodatočných nákladov.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".